Internet Webkatalog » Listing Details
ID:3065
Titel:Bayerische Forschungsstiftung - http://www.forschungsstiftung.de
Pagerank:6
Beschreibung:Man födert vor allem auf den Gebieten Life Sciences, Informations- und Kommunikationstechnologien, neue Materialien sowie Umwelttechnologien.
Kategorie:Wissenschaft: Forschungseinrichtungen
Link Inhaber:forschungsstiftung.de
Datum:November 03, 2007 06:34:26 PM
Anzahl Hits:1